Möt Art Battle!

Foto: Sami Pulkkinen

Art Battle tränger sig djupt in i konstens kärna. Den öppnar upp det konstnärliga arbetet ur ett mänskligt perspektiv och bjuder in publiken till konstens värld. Möte, att mötas, är ett grundläggande värde inom konsten och konstnärskapet. Mötet mellan publik och konstverk, mötet mellan utställning och museum, mötet i rummet, mötet i tiden och alla de möjligheter och omöjligheter ett möte kan föra med sig. Konsten är alltid en process som kan vara snabb eller långsam, kort- eller långvarig, konstant eller varierande. Den kan vara eller inte vara. Vad konst med säkerhet inte är, är prestation.

   Konsten utgår från konstnären och konstnärens möte med omgivningen. Det mötet blir till ett konstverk, och mötet mellan konstverket och konstnären blir till en berättelse som publiken möter. Konstens slutliga värde uppstår ur mötet mellan å ena sidan betraktaren, å andra sidan konstverket eller utställningen. Det mötet är alltid en unik och personlig upplevelse, där finns inget rätt, inget orätt, inget enda sätt att uppleva. Där finns endast konstverket, utställningen eller ett visst konstnärligt ögonblick varigenom den individuella upplevelsen skapar någonting nytt i vårt eget sinne eller i våra egna handlingar. Ett högklassigt konstverk, en högklassig utställning är i bästa fall en upplevelse som bär genom hela livet. En upplevelse som berör oss så djupt att vi aldrig glömmer den. Mötet mellan konsten och den egna emotionella upplevelsen leder oss framåt eller bakåt, det för det oss från en upplevelse till en annan och skapar nytt.
   Innehållet i Art Battle har skapats i växelverkan mellan människor. I fyra grupper har de tillsammans med bekanta och obekanta skapat var sin helhet som jag presenterar här nedan.

Grupp 1: Upptäck dig själv. Temat handlar om att möta sig själv, tankar kring självständighet, den plats och det rum där du är, där du vill vara, där du försöker vara, som du lever med. Möt eller upptäck dig själv genom att begrunda jaget och allt det som jaget initierar. Vem jag är, vem du är och hur jag och du är. Jaget har en central betydelse i samhället, och att lära sig känna jaget i en ny kontext är viktigt. Hur jaget konstrueras i nya miljöer, situationer och möten.

Grupp 2: Polarnatt. Inom temat dryftas ljus och skugga, hur de möts, hur saker och ting förändras och förvandlas, det optimalas variationer samt självstyrd och självinitierad problematik kring livet och dess möjligheter. Hur vi på bästa möjliga sätt kan skapa så mycket gott som möjligt i varje tänkbar situation. Hur vi anpassar oss, tystnar, blir lugna och drömmer då vi möter olikhet i rummet, i tiden. Här dryftas också personlig tillväxt och distansering från det gamla samt mötet med det nya i gränszonen mellan ungdom och vuxenhet. Polarnatt handlar om ungdom, finskhet, generationer och samhällelig förändring i Finland från generation till generation.

Grupp 3: Kvinnan i mig. Tankeväckande ideologi om människans liv och överlag om det mänskliga. Här granskas genus och kvinnlighet men också könlöshet och mänsklighet och det mänskligas ställning i samhället. Inom temat dryftas olika utgångspunkter både för det allmänt mänskliga och för den enskilda individen. Men även livets växlingar: hur livet sätts i rörelse och hur det ibland stannar upp och tvingar också individen att göra det. Under processen samtalade gruppen om moderskap och dess samband med barndomen, om valet att bli eller inte bli mor och om hur det påverkar kvinnans liv och ställning i samhället. Om hur moderskapet definierar människan och kvinnan och om huruvida moderskapet överhuvudtaget är ett val. Om hur samhället möter individen ifall hon inte väljer traditionella modeller utan en egen, ny väg full av okända element. Tidens relation till och inverkan på livet var en viktig fråga. Hur tiden definierar livet, hur individen själv definierar tiden och när det är möjligt att påverka tiden, när inte. En fråga som väckte diskussion löd: Om alla har samma tid till sitt förfogande, hur använder du din egen?

Mötet med åldrandet i det egna livet och frågor kring den individuella livscykeln var ett centralt samtalsämne, och många frågade sig om livet nu var ”klappat och klart”. Livets bräcklighet och den livslånga resan med alla därtill hörande möten är ett viktigt tema, liksom även respekt för och uppskattning av det egna livet, insikten om att var och en har sin egen väg att vandra. Att hitta den vägen och värdesätta den är en livslång resa full av möten.

Grupp 4: Passerade drömmar. Inom temat dryftas natur, själslandskap och lekfull, kontaktsökande humor som utstrålar empati, värme och känsla. Frågan är hur vi ska få en chans att njuta av de livslånga stunder som vi drömmer om eller lämnar bakom oss, passerar. Hur vi kunde möta drömda ögonblick, vare sig drömmarna finns i framtiden eller i det förflutna, vare sig de är närvarande i detta ögonblick eller inte. Tematiken har en koppling också till Simo Kuntsi, som drömde om konstnärsyrket men på grund av yttre omständigheter slutade som samlare. Visualitet, musikalitet och kreativitet som en del av livet och dessa egenskapers koppling till våra drömmar är viktiga i vars och ens liv, liksom även mötet med tanken att även vi själva av en eller annan orsak kanske har passerat några drömmar under livets långa resa. Romantik och den spänning den bär på, färger, tydliga konturer och genomträngande narrativ om det drömlika i såväl kvinnor som män står i centrum. Möjligheten att i nuet förverkliga gamla drömmar som vi någon gång passerat väckte många tankar.


Påverka och vinn!

Uppdraget är utfört. Dags att utmana publiken att bese Kuntsis konstsamling och bildkonsten i en museal kontext – men den här gången också utanför den museala kontexten.
                                                                                                                                       
Vi utmanar alla att rösta i Art Battle. Elementet ”battle” härstammar från street dance-kulturen och dess koncept för att engagera publiken. Street dance är en dansgenre som söker sig utanför dansstudiorna, och dance battle är ett koncept där man utmanar någon att visa sig på styva linan genom en dansant kamp, ”battle”.

Välkommen att se, uppleva och möta den imponerande utställningen Art Battle på Kuntsi museum för modern konst! Alla utställda verk är hämtade ur Simo och Kaisa Kuntsis konstsamling.

Text: Utställningens handledande kurator Kira Sjöberg

Ei kommentteja

Sisällön tarjoaa Blogger.
Back to Top